Sproglig udvikling

parallax background

I Dagtilbudsloven står der

”kommunalbestyrelsen skal tilbyde alle 3-årige børn i kommunen en sprogvurdering og skal efter behov tilbyde sprogstøttende aktiviteter samt anden bistand”

I det Solsikken er en privat daginstitution skal vi i selv foretage sprogscreening/sprogvurdering på børnene. Kravene til screenings formen ændres løbende, afhængig af gældende krav og lovgivning på området. Børnene har ret til at modtage støtte, på lige fod med kommunens øvrige børn hvis der er behov herfor.
Vi ser sproget som en forudsætning for at udtrykke sig og kommunikere, og det er derfor et vigtigt indsatsområde i Solsikken.

Ved sproglige kompetencer mener vi:
 • alle former for sprog
 • dialog
 • relation
 • at lytte til sproget
 • at øve sig på sproget
 • rytme
Vores mål er:
 • at give barnet mulighed for at udvikle sproget gennem dagligdags aktiviteter
 • at udfordre børnene til sproglig kreativitet
 • at støtte barnet i dets interesse for tegn, bogstaver og tal
 • at barnet lærer at være i dialog med andre børn og voksne
 • at barnet lærer at skabe relation via sproget
 • at barnet lærer at lyttet til sproget og bruge det
 • at barnet udvikler ordforrådet og forståelse for sprogets opbygning og regler
 • at træne grundrytmen
Metoden er:
 • sprogscreening/sprogvurdering
 • at den voksne sætter ord på handlinger og leg
 • daglig højtlæsning, genfortælling, snak om bogen
 • rim, remser, rytmelege og sange
 • spil og billedlotteri
 • at lade barnet fortælle og lytte og fuldføre sætninger og vente på tur
 • at støtte barnet til at bruge sproget i kommunikation, konfliktløsning og leg
 • sproglig opmærksomhed for hele gruppen
 • sproglig opmærksomhed med særlig fokus på lyde, for kommende skolebørn
 • etablere sproggrupper ved behov
 • samarbejde med forældre og talepædagog omkring børn med særlige vanskeligheder
 • gennemgang af kalender, dag, år, måned, vejret.
 • føles, sanse, lytte lege
 • kasser med ting, som indeholder overbegreber
 • mundmotorisk træning
 • at indrette et skolehjørne og sproggruppe for førskolebørn
 • at lave et rim og remse træ, hvor barnet dagligt kan vælge et rim
 • børnestavning efter Jesper Friss`metode
 • dialogisk læsning
Den voksnes rolle:
 • at være tydelig i den sproglige og kropslige kommunikation
 • at gå foran i sang og sanglege, spille og synge som en naturlig del af hverdagen
 • at være nysgerrig og lyttende til det barnet fortæller
 • at møde barnet, forældre og kolleger med anerkende kommunikation
 • at den voksne støtter op omkring barnets skriftsprog
 • atden voksen gentager det barnet siger forkert, tydeligt og korrekt
 • at den voksne sætter ord på følelser
 • at tale et ordentligt sprog, og snakke med børnene om hvad det betyder
 • at benytte uddannet kollega som konsulent
Dokumentation:
 • barnets spontane sang, leg med rim og remser
 • indsamling af barnets opgaver, tegninger og skriftsprog
 • optage barnets tale og læseudvikling på video eller bånd, dette gælder specielt børn med særlige vanskeligheder.
 • en kalendertavle i børnehøjde, som daglig benyttes
Evaluering:
 • målet er nået, når barnet benytter sproget som primær kommunikationsmiddel
 • målet er nået, når det viser interesse for rim, remser og den daglige højtlæsning
 • målet er nået, når barnet er skoleparat og viser interesse for såvel skriftsprog som det talte sprog
 • evaluering af børn med særlige vanskeligheder hvert 3. mdr. eller hvert halve år
 • målet er nået når alle grupper jævnligt benytter uddannet pædagog som konsulent