parallax background

§1

Institutionens navn er Solsikken.
Institutionen har hjemsted i Ringkøbing-Skjern Kommune

§2

Institutionen drives i henhold til Lov om Social Service §25A

§3

Grundlag

Institutionen drives ud fra et kristent livs- og menneskesyn med udgangspunkt i Guds ord – Bibelen og den evangelisk-lutherske bekendelse.

§4

Formål

4.a.
Institutionen, der er et dagtilbud for børn fra 2½ år indtil skolestart, har til formål at stimulere børnenes alsidige, individuelle og sociale udvikling.
4.b.
Institutionens målsætning er – i samarbejde med forældrene – at give børnene en hverdag præget af omsorg og troværdighed, hvor troen på Gud er et naturligt

§5

Støttekredsen

Stk. 1. Formål
Det er Støttekredsens formål at drage omsorg for at institutionens grundlag, formål og målsætning efterleves i henhold til §3 og §4.
Stk. 2. Medlemsbetingelser
Det tilstræbes at medlemmer af børnehavekredsen deltager i det kirkelige liv. Kontingentet er 100 kr. pr. år pr. medlem.
Stk. 3. Ledelse
Støttekredsens ledelse består af 3 personer valgt af kredsens midte. Disse 3 personer er tillige medlemmer af Solsikkens bestyrelse.
Stk. 4. Supplering
Ledelsen af støttekredsen sørger for at supplere støttekredsen, efter at der er indhentet forslag til nye medlemmer fra den samlede kreds.
støttekredsen afholder generalforsamling med valg til ledelsen og behandling af forslag til nye medlemmer, ved at møde 1 time tidligere end de øvrige deltagere til Solsikkens ordinære generalforsamling.

§6

Institutionens bestyrelse

Stk. 1. Øverste myndighed

Institutionens øverste myndighed er en bestyrelse bestående af 7 medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer

De 3 medlemmer vælges af kredsen, der står bag institutionen, og de resterende 4 medlemmer vælges blandt forældre med børn i institutionen.

De 3 medlemmer fra støttekredsen vælges for en 3-årig periode med 1 suppleant der vælges for en 1-årig periode og de 4 forældrerepræsentanter vælges for en 2-årig periode. Valget af forældrerepræsentanter foretages på generalforsamlingen med 2 suppleanter, der vælges for en 1-årig periode.

Stk. 2.1. Valg af forældrerepræsentanter

Forældre med børn i institutionen er valgbare og har valgret vedrørende valg af forældrerepræsentanter og suppleanter til bestyrelsen. Forældre defineres som de personer, der har forældremyndigheden over barnet, personer der er plejeforældre eller personer der er gift med indehaveren af forældremyndigheden over et barn og som bor i samme husstand. Er forældremyndigheden delt mellem forældrene, kan hverken en gift eller samboende person betragtes som forældre.

Ved afstemninger kan forældre/værge afgive 1 stemme pr. indskrevet barn i institutionen.

Valg af repræsentanter og suppleanter til bestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed, hvorved der ikke kan træffes afgørelse om, hvem der er valgt, finder omvalg sted mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer. Medfører omvalget ikke en afklaring, foretages lodtrækning mellem de kandidater, der har deltaget i omvalget.

Det tilstræbes at forældre af begge køn er repræsenteret i bestyrelsen.

Stk. 2.2. Forældrerepræsentanters udtrædelse

Forældrerepræsentanter og suppleanter udtræder af bestyrelsen, såfremt deres tilknytningsforhold til institutionen ophører.

Stk. 3. Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen påser at institutionens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyn til institutionens formål og de regler der til en hver tid gælder for dens ledelse og drift.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Dette sker ved førstkommende bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling. Det tilstræbes at formanden vælges blandt medlemmerne fra børnehavekredsen. Formand og næstformand skal være fra hver sin gruppe bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3.1. Bestyrelsens møder

Bestyrelsen afholder mindst 6 ordinære møder årligt. Formanden indkalder til og leder møderne. Foruden bestyrelsens medlemmer deltager institutionens leder og en medarbejderrepræsentant uden stemmeret i møderne.

Medarbejderrepræsentanten vælges blandt personale hvert år mellem generalforsamling og det konstituerende møde.

Formanden eller 4 bestyrelsesmedlemmer i forening kan indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde med eller uden personaledeltagelse.

Stk. 3.2. Bestyrelsens beslutning

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig flertalsbeslutning, med mindre andet er bestemt. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen fastsætter forretningsorden og drager omsorg for at der tages referat af bestyrelsesmøderne.


§7

Retningslinjer for bestyrelsen

Bestyrelsen påser at institutionens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyn til institutionens formål og de regler, der til enhver tid gælder for dens ledelse og drift.

Bestyrelsen godkender principper for institutionen, for eksempel pædagogiske principper og principper for årsplan, læreplan og budget. Børnehavens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen hvert år i april, med mindst to ugers varsel. Dagsordenen skal indeholde følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning v. bestyrelsens formand
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer / forældrerepræsentanter og suppleanter
  5. Indkomne forslag
  6. Evt.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftlig indgives til bestyrelsen senest 1. marts. Indkomne forslag skal bekendtgøres i indkaldelsen.

I februar skal dato for generalforsamlingen bekendtgøres til forældre og støttekreds. Samtidig gøres opmærksom på frist for indsendelse af forslag.

Støttekredsens medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen, bortset fra valg i forbindelse m. valg af forældre-repræsentanter.


§8

Personale

Ansættelse og afskedigelse af institutionens leder foretages af bestyrelsen. Pædagoger og pædagogmedhjælpere ansættes af bestyrelsen i samråd med lederen og evt. 1 medarbejderrepræsentant. Øvrige ansættelser er delegeret til lederen og formanden eller et andet bestyrelsesmedlem.

Ved ansættelse indhentes børneattest på de personer, der ønskes ansat i institutionen. Derudover formuleres samværsregler.

Institutionens leder, pædagoger og pædagogmedhjælpere skal personligt kunne tilslutte sig §3 og §4. Det øvrige personale skal være loyale overfor §3 og §4.


§9

Dispositioner

Til at forpligte institutionen over for 3. mand kræves underskrift af bestyrelsens formand eller i dennes varige forfald næstformand, sammen med et andet bestyrelsesmedlem eller institutionens leder.

Dispositioner vedrørende fast ejendom eller institutionens lejemål kræver dog underskrift af yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer.


§10

Hæftelse

Institutionen hæfter med sin formue efter dansk rets almindelige principper for alle institutionens gældsforpligtelser. Bestyrelsens medlemmer er ansvarlige for institutionens dispositioner i overensstemmelse med dansk rets almindelige ansvarsregler.


§11

Ophørs bestemmelser

I tilfælde af Solsikkens opløsning er bestyrelsen pligtig til at fungere, indtil opgørelse af aktiver og passiver er gennemført efter loven. Et eventuelt overskud i Solsikken skal anvendes efter bestyrelsens skøn i henhold til formålsparagraffen til kristen-pædagogiske initiativer og arbejde blandt børn og unge.


§12

Ændringer af vedtægterne kan kun ske ved tilslutning af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Vedtægtsændring skal ydermere godkendes af Ringkøbing – Skjern Kommune. Paragrafferne 3, 4.b og 11 kan ikke ændres.

Vedtægterne træder i kraft og underskrevet på bestyrelsesmøde d. 26. marts 2015.